Ochrana osobních údajů

  • Informace o zpracování osobních údajů

Římskokatolická farnost Jítrava, IČO: 46749179, se sídlem Jítrava 98, 463 53 Rynoltice (dále také jen "správce"), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako "GDPR") zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

  • Zpracování osobních údajů

Římskokatolická farnost Jítrava zpracovává v souvislosti s provozování ubytovacího zařízení "Fara Jítrava" osobní údaje pro potřeby jednoznačné identifikace hosta a možnosti se s ním kontaktovat, přičemž poskytování osobních údajů je zcela dobrovolné, je však podmínkou k uzavření smlouvy o poskytnutí ubytovací služby.

Tyto osobní údaje správce zpracovává na základě plnění smlouvy a zároveň na základě plnění zákonné povinnosti pro své vlastní účetní a další interní potřeby, a to v souladu s příslušnými předpisy o spisové službě a archivnictví. Zmíněné osobní údaje správce zároveň dle zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky v platném znění předkládá cizinecké policii ke kontrole, a také na jejich základě hradí rekreační poplatky územně příslušné obci Rynoltice. Případné zasílání dalších informací a sdělení marketingového charakteru ze strany správce je podmíněno souhlasem subjektu údajů.

Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Římskokatolická farnost Jítrava jmenovala v souladu se svými povinnostmi podle GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů jej můžete kontaktovat poštou na adrese Dómské náměstí 1/1, 412 88 Litoměřice, telefonicky na čísle 703 454 451 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr@dltm.cz.

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je odborníkem s odpovídajícím přehledem o činnosti biskupství a zpracování osobních údajů, ke kterému při něm dochází. Je připraven reagovat na Vaše zprávy, přání a stížnosti tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší spokojenosti na Vaší straně.

  • Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete uplatnit některé ze svých práv, obraťte se buď na správce, nebo přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, čímž celý proces vyřizování žádosti urychlíte.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

Bc. Michal OLEKŠÁK

administrátor exc. in materialibus